phc6b0c6a1ng-phc3a1p-e2809cc491ie1bb83m-tc483ng-de1baa7ne28099e28099-c491c6b0e1bba3c-the1bbb1c-hie1bb87n-khi-ke1babft-thc3bac-chu-ke1bbb3-ce1bbb1c-c491e1baa1i

Phương pháp “điểm tăng dần’’ được thực hiện khi kết thúc chu kỳ cực đại