Đánh đầu đuôi cần chú ý điều gì?

Đánh đầu đuôi cần chú ý điều gì?